graswurzelrevolution
261 september 2001
aktuelle ausgabe abo & service archiv buchverlag news & infos vernetzung über uns graswurzelladen home
stern / zerbrochenes gewehr
otkökü
>> 261 september 2001

İlk eşcinsel kültür merkezi

Türkiye’nin ilk eşcinsel kültür dergisini yedi yılı aşkın bir süredir kesintisiz çıkaran grup olan Kaos GL, son aylarda, açtığı kültür merkezi ile de etkinliklerine devam ediyor. 1994 yılında Tür-kiye’nin başkenti Ankara’da oluş-turulan Kaos GL, Türkiye’nin ilk eşcinsel gruplarından biri olmanın yanında, çıkardığı dergi ile ve uz-un yıllardır yaptığı etkinliklerle bu toprakların en çok bilinen ve en aktif muhalif, karşı-kültür grup-larından biri haline geldi. Yıllarca, toplantı mekanı bile bulamayan Kaos GL, azim ve inadın sonucu olarak bir daireden ibaret de olsa, kütüphaneyle, film gösterileriyle, söyleşilerle süslü bir kültür mer-kezi açtı. Eskiden yer bulmakta bile güçlük çeken Kaos GL grubu, şimdilerde Ankaralı diğer muhalif karşı-kültür gruplarına buluşma yeri sağlıyor.

Geçtiğimiz seneye kadar, fotoko-piyle çoğaltılıp yayılan Kaos GL dergisi, polisin uyarısı üzerine ya-sallaştı. Bence bunu, Kaos GL grubunun yeraltında kalmayı iste-memesi ve meşrulaşma/alenileş-me isteğiyle bağdaştırabiliriz. 7 yıl boyunca hiç aksamadan aylık olarak yayınlanan derginin peri-yodu üç aya çıktı. Kaos GL, gün-deme aylık çıkarmaya karar ver-diği Parmak adlı gazeteyle müda-hale etmeye karar verdi. Kaos GL gündeme Mart 2001’den beri ga-zeteyle "Parmak" basıyor...

Geçen sene kendileriyle yaptığım bir söyleşide, Kaos GL’den Ali Erol ve Ali Özbaş, Kaos GL’nin amacının bir azınlık kültürü yarat-mak olmadığını belirtmişlerdi. Göz önünde olmak, meraklı ba-kışlardan çekinmemek ve coming-out adına açılımlara sahip olmak, görebildiğim kadarıyla, Kaos GL grubunun en belirgin olumlu yanları. "Kaos GL olarak yaptıklarını ve yapacaklarını" kül-türleri olarak niteleyen grup, öz-gürlükçü ve ‘güncel’ anlamda muhalif bir kimliğe sahipti. Fakat, Kültür Merkezi sonrası dışa açıl-ma/popülerleşme sürecinde olup bitenler, grubun bu kimliğini ko-rumakta zorlandığını gösteriyor.

Geçmişinde, söyleşi ve paneller, 8 Mart katılımları ve radyo pro-gramları gibi etkinlikler barındı-ran Kaos GL, ilk bakışta; artık bu tür dışa dönük eylemler ve etkin-liklere itibar etmiyor gibi görünü-yor. Fakat, ülkede meydana gelen neredeyse bir çok etkinlikte Kaos GL’nin adı da duyuluyor. 2001 1 Mayıs’ına katılma, Ankara’daki bir üniversitenin (ODTÜ) bahar şenliğinde dergi standı açma bun-lardan bazıları. Başkent Anka-ra’daki 1 Mayıs kutlamalarına gökkuşağı bayraklarıyla katılan grup, radikal İslamcı gazetelerden tutun da komünist dergilere kadar, bir çok platformda sesini duyura-bildi. Ayrıca, 1 Mayıs alanında Kaos GL imzalı bir bildiri de dağı-tıldı. Bu Türkiye tarihinde bir eş-cinsel grubun ilk 1 Mayıs katı-lımıydı.

Grup, ayrıca yılda iki kez gerçek-leştirilen "buluşma"ların organi-zatörlerinden biri konumunda. 2001 baharında 6.’sı düzenlenmiş olan "BaharAnkara" buluşması, birçok kişi tarafından sürecin kıs-men olgunlaştığının algılanabil-mesine yol açıyor.

Adından anlaşılabileceği gibi li-berter/özgürlükçü bir yapıya sahip olan topluluk, son zamanlarda, aç-tığı kültür merkezinin de beklene-bilecek olumsuz sonucu olarak, bir tür mainstream’leşme sürecine girdi gibi görünüyor. Aylık Par-mak gazetesiyle güncele/günde-me müdahale etmesine rağmen, Kaos GL grubu, eski politik ve muhalif kimliğini bir süredir rafa kaldırmış sanki. Bir tür gay-cafe gibi görünen kültür merkezinde, yakından bakıldığında, kültürel ve entelektüel etkinliklere ilginin fazla olmadığı, hatta Kaos Kültür Merkezi’nin "müşterilerinin" bü-yük çoğunluğunun bu etkinliklere iştirak etmediği görülebiliyor. Bu tür bir hafifleşmenin Kaos GL’nin ileride yapacağı etkinliklere ne tür bir yararı olacağı ve Türkiye’nin en çok bilinen eşcinsel grubu ola-rak taşıdığı sorumluluğu yerine ne ölçüde getirebileceği önemli bir tartışma konusudur bence. "Ka-labalıklaşarak güç kazanma ya da yayılma" olarak görülen bu diz-geye girmek Kaos GL grubuna nasıl bir yarar sağlar bilemiyorum. Bu konuda Kaos GL’den Ali Erol ile konuştuğumuzda, bu yöneli-min Kaos Kültür Merkezi’ne ge-len insanlardan ve bu insanların tepkisizliğinden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Fakat, Kaos GL’nin dönüştürebilme sorumlu-luğu ve yedi yıllık bir deneyime sahip oluşu, kanımca, bu sürece seyirci kalmamasını gerektiriyor.

Kaos Kültür Merkezi’nin 2000 sonunda açılmış olduğunu ve as-lında zamanın net eleştiriler için erken olduğunu hesaba katarsak, olanakların dikkatlice değerlen-dirilmesiyle Türkiyeli eşcinsel-lerin özgürleşme sürecinin hızlan-abileceğini de söyleyebiliriz.

CAN BAŞKENT
>> zurück zum inhaltsverzeichnis

Volltextsuche
Themen
Ausgaben
Anmerkungen

Can Baþkent
P.K. 14
ODTÜ 06531
Ankara
Türkiye
canbaskent@yahoo.com

KAOS Kültür Merkezi
Meşrutiyet Cad. Konur Sok. 36/4
Kızılay - Ankara
Tel: +90-312-418 87 15
Fax: +90-312-363 90 41

Ali Özbaş
P.K. 53
Cebeci / Ankara
Türkiye

www.kaosgl.com


 aktuelle ausgabe   abo & service   archiv   buchverlag   news & infos   vernetzung   über uns   graswurzelladen   home 
otkökü otkoku@graswurzel.net / graswurzelrevolution redaktion@graswurzel.net / www webmaster@graswurzel.net